گروه مشاوره و توسعه تیارا - مشاوره مدیریت و کسب و کار 

ویژگی های مشترک بحران ها و چگونگی برنامه ریزی برای بحران


موضوع مهمي كه در ارتباط با وقوع بحران ها در شرايط گوناگون و چگونگي برخورد با آنها از سوي افراد وجود دارد اين است كه تمامي بحران ها به طور چشمگيري با يكديگر مشابه هستند اين ويژگي ها ي مشترك شامل موارد زير است :
خسارت : هر بحراني به طريقي باعث خسارت مي شود حتي اگر نتوان آن را به راحتي با آمار و ارقام بر حسب ريال محاسبه كرد . اين خسارت مي تواند به صورت عدم اعتماد در گروه ها ، از دست دادن انگيزه در كارمندان يا اثراتي بر روي سلامتي مديران بروز كند . شما هميشه بايد اين بهاء را بپردازيد و تقريبا هرگز نمي توانيد آنچه را كه از دست داده ايد دوباره به دست آوريد . اينكه خسارت بيشتري وارد مي آيد يا خير به مهارت شما در كنترل بحران بستگي دارد 
جريان فزآينده وقايع
زماني كه وقايع يكي پس از ديگري اتفاق مي افتند تنها مي توانيد اميدوار باشيد كه قدم اول را شما برخواهيد داشت آن هم به شرط اينكه مدت ها بيش از وقوع بحران برنامه ريزي كرده باشيد
زمان به نفع شما نيست : بايد بحران را به سرعت و به طور كار آمدي كنترل كرد . در غير اينصورت اعتماد حياتي مشتريان و اعتبار دهند گان را از دست خواهيد داد . خلاصه اينكه شايعات مانند آتش زير خاكستر اغلب بر شهرت سازمان تاثيرات منفي مي گذارد بنابراين بايد قاطعانه آنها را تكذيب كرد 
 
شايعات و حدسيات : ماهيت عمومي بودن شايعه برخورد با آن را مشكل مي كند اين يك حقيقت ساده است كه مردم سخن چيني و شايعه را دوست دارند
 
واكنش هاي رواني :
 چگونگي واكنش مردم ، زماني كه ناگهان با يك وضعيت بحراني
 روبرو مي شوند جز معمولا بسيار مشابه است . موارد زير جز معمول ترين واكنش ها هستند
الف- ناباوري
ب- قبول شكست
ج- وحشتزدگي 
د- كوته نظري 
ف- مقصر دانستن اين و آن 
ق- جريحه دار شدن احساسات
 
 
اعلام وجود بحران يك خبر نامطلوب است اما تصميم گيران نبايد اين حوادث را با مديريت نامطلوب برابر بدانند . يك بحران مي تواند  ورزيده ترين مديران را نيز مورد حمله قرار دهد.
اين مشكلات ممكن است از عوامل طبيعي، فني يا انساني نشات بگيرند كه به سيستم مديريت يك سازمان بستگي ندارند . يك بحران مي تواند جزيي، وسيع و گسترده باشد . بحران حتي براي مديران رده پايين و مياني سازمان  فرصت بزرگي است تا وظايف خاصي را به عهده بگيرند و خود را به پست هاي بالاي سازمان برسانند .
 
برنامه ريزي براي بحران :
فرآيند تشخيص بحران را بر پايه اي صحيح طرح ريزي كنيد
به دنبال كشف مواردي باشيد كه موجب تشديد بحران مي شوند
امكان پيشرفت بحران را به شكلهاي مختلف بررسي كنيد
ارتباطات بين اعضائ  سازمان را مشخص كرده و بهبود بخشيد
براي حالتهاي محتمل الوقوع بحران ، سوالات و پاسخهاي ممكن و راه حلهاي مختلف را بررسي كنيد
بديلهاي مختلف را بررسي كرده و بهينه ترين آنها را انتخاب كنيد 
تعيين كنيد كه كدام مسئله نزد افكار عمومي اهميت فراواني دارد 
منافع شنوندگان مختلف را بررسي كرده   و در سياست گذاري شركت بكار بريد 
بهترين راه برقراري رابطه با تك تك مردم را براي خود مشخص كنيد 
يك تيم براي مديريت بحران تشكيل داده و اختيارات تامي در مورد تصميم گيري به اين تيم بدهيد
مديريت عالي را در جريان مراحل برنامه ريزي قرار دهيد 
حدود مسئوليت هر فرد را بطور واضح ترسيم كنيد
در هر نوع برنامه ريزي ، نسبت به جزئيات امر توجه كامل داشته باشيد
حدود مسئوليت هر فرد را بطور واضح ترسيم كنيد
در هر نوع برنامه ريزي ، نسبت به جزئيات امر توجه كامل داشته باشيد
رئوس مباحث را تنظيم كرده و تماس دائمي تان را با مردم حفظ كنيد
محدوده اي را كه در صورت وقوع بحران مورد توجه خاص شما قرار خواهد گرفت ، مشخص كنيد 
در جايي كه بحران شديدتر است ، اطاقي را براي كنفرانسهاي مطبوعاتي در نظر داشته باشيد تا گزارشگران بتوانند در آنجا حضور يابند 
در پي شناسايي كاركناني باشيد كه مي توانند با به عهده گرفتن برخي مسئوليتها ، شدت بحران را كاهش دهند 
طرحهاي و نقشه هاي كنترل بحران را با اعضاي سازمان در ميان بگذاريد 
كنكاش و بررسي هاي خود را بطور پيوسته انجام دهيد 
اتفاقاتي كه ممكن است به وقوع بپيوندد را مشخص كنيد 
اگر نمي توانيد آينده را پيش بيني كنيد به جاي دلخوش شدن به اين فرض كه بهترين حالت اتفاق خواهد افتاد ، خود را براي بدترين موقعيتها آماده كنيد
نحوه برخورد با بحران :
براي محدود كردن عواقب سوئ بحران و كنترل وضعيت تصميماتي فوري اتخاذ كنيد
با ساير ارگانهاي مرتبط در سركوب بحران در تماس مداوم باشيد
تكنيكها و فنون ارتباطات را بخوبي فرا گيريد 
نياز هاي گروههاي مختلف مربوط به بحران را برآورد كنيد
 
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا
 

گروه توسعه و مشاوره مدیریت تیارا
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :