�������� �� ������������ ���������� 


مشاوره مالی و سرمایه گذاری

مشاوره و خدمات سرمایه گذاری

 تهیه طرح تجاری
 تحلیل و مشاوره سرمایه کذاری
 

خدمات بیمه ای

 مشاوره و نظارت بر تنظیم قراردادها جهت رعایت منافع شرکت ها
 بررسی اسناد قبل از تنظیم اسناد و تحریر دفاتر جهت کاهش هزینه احتمالی 
اخذ مفاصا حساب ماده 38 تامین اجتماعی برای قراردادهای شرکت ها
 بررسی اسناد و مدارک و دفاتر شرکت قبل از حسابرسی تامین اجتماعی 
 

خدمات مالیاتی

 تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 تنظیم و ارسال معاملات فصلی
 تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی
 تحریر دفاتر قانونی
تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)
شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی
تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف
 

خدمات حقوقی و دستمزدی

 تهیه قراردادهای کاری
 تهیه لیست حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان
 تنظیم و ارسال لیست حقوق ماهانه به سازمان امور مالیاتی
 تنظیم و ارسال لیست حقوق ماهانه به سازمان تامین اجتماعی
 

خدمات حسابداری

 انتخاب نرم افزارهای حسابداری متناسب با فعالیت ها
تعریف کدینگ حسابداری مورد نیاز
 انجام کلیه عملیات حسابداری ارائه گزارشات حسابداری 
 تهیه صورت های مالی
 اسخگویی به حسابرسی در صورت نیاز به تهیه گزارش حسابرسی