������������ ������������ 


مشاوره و توسعه مدیریت

مشاوره مدیریت در ارتباط با مشتریان

لایه محکم و بیرونی هر کسب و کار مشتریان/مخاطبان آن است . این لایه ی مهم نیاز دارد تا به شکلی موثر مدیریت شود و در مرحله تعالی ، برای توسعه کسب و کار ، به شکل موثر و حتما بهینه توسعه یابد ،  از کنترل و تعامل موثر با مشتریان/مخاطبان تا اینکه بدانیم توسعه ارتباط با ایشان از کجا و چگونه باید شروع شود . مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

امور اداری و منابع انسانی برای کسب و کارهای سنتی بسیار عالی هستند اما در عصر نوین مدیریت کسب و کارها لازم است تا مدیریت سرمایه های انسانی و سرمایه های پویای انسانی را بکار گیریم . چرا که بخش عمده ای از اینکه محصول یا خدمت شما چگونه تولید، توسعه یا ارائه می شود در این بستر شکل می گیرد . 

مشاوره رهبری و استراتژی

رهبری و مدیریت یک کسب و کار همواره توام با تغییر ، تحول و یا حتی بحران است . برنامه ریزی ها و استراتژی های به کسب و کارها کمک می کنند تا راه را بشناسند و مهارت رهبری در مدیران قدم برداشتن در این راه را سریعتر و آسان تر خواهد کرد . 

مشاوره و مدیریت برنامه ریزی منابع

منابع در کسب و کار مهمترین دارایی های یک کسب و کار است نبود منابع با هدر دادن متفاوت است و لازمه بقا و پایداری یک مجموعه کاری این است که منابعی همچون : منابع تولیدی،بخش های کاری ، جریان مالی و سرمایه های فکر و انسانی به شکل بهینه مدیریت و برنامه ریزی شود تا به شکل عالیی تخصیص داده شود . 

مشاوره و مدیریت تغییر و نوآورری

تغییر و تحول در سطوح مختلف کسب و کارها جاری است ، از تکنولوژی تا سرمایه های انسانی و مهارت هایشان ، غافلگیر شدن در برابر تغییرات بدترین رویداد است و بهترین استراتژی به استقبال این تحولات رفتن است ،  اینکه چقدر یک کسب و کار می تواند متحول شود قدم اول و اینکه چگونه متحول شود شروع یک مسیر طلایی است . 


مشاوره مدیریت مهارت و جانشین پروری

سازمان ها و کسب و کارها بیش از پیش نیازمند مدیریت مهارت در داخل خود هستند . در واقع مدیریت یک مجموعه باید بداند چه مهارت هایی در مجموعه خود نیاز دارد و برای آنها منابع انسانی مناسب را به مرور تربیت کند . 

مشاوره و مدیریت توسعه سرمایه های انسانی

نیازهای مهارتی برای ساختار یک کسب و کار همواره مشخص کننده این است که چه کسانی برای بودن در چه پوزیشنی باید ساخته شوند . سرمایه گذاری بر توسعه منابع انسانی ، کسب و کارها را به سوی افزایش و بهره برداری از حداکثر ظرفیت مهارتی خود می کند . 

عارضه یابی ، ساختاری دهی و بازمهندسی سازمان

از درون یک کسب و کار شاید کار بسیار سختی باشد که اشکالات را دید و آنها را رفع کرد . بخشی عمده ای از منابع بر اثر همین اشکالات گاه کوچک هدر می روند و یک مجموعه کاری با هزینه های مالی و غیر مالی بسیار ممکن است نسبت به رقبا عمل کند . بازبینی و بازنگری فرآیند ها و روش ها در یک ساختار سازمانی همواره نیاز است و مهمتر از آن منطبق بودن بر اصول و تجربه های موفق است که کسب و کارها را به سوی تعالی و موفقیت می برد . 

مشاوره و مدیریت دانش،تجربه و خطاناپذیری

تحربیات و دانش های پرسنل در کسب و کار یک شمشیر دولبه است ، از سویی ما را در حل مشکلات و بحران ها و پیش بردن بهتر کارها کمک می کند و از سویی وابستگی به این تجربیات و دانش و در نتیجه افراد را بیشتر می کند . مدیریت دانش در واقع این دانش و تجربیات را درون سازمان و به شکل سرمایه هایی بدون قائل بودن به افراد حفظ می کند . مشاوره و مدیریت توسعه بازار

بزرگ شدن ، لازمه یک کسب و کار است ، نه آنکه نیاز به ثروت و نام داشته باشد ، بلکه باید به پایداری و امنیت کسب و کار فکر کنیم . توسعه بازار یک فرآیند بزرگ و همیشه جاری است که یک کسب و کار برای امنیت و پایداری باید به آن فکر کند .