آموزش-های-سازمانی 


آموزش های سازمانی

خلاقیت و حل مسئله

مدیریت منابع انسانی

چابک سازی واحدهای پشتیبانی

دوره حقوقی ویژه مدیران ارشد و غیر حقوقی

دوره مالی ویژه مدیران ارشد و غیر مالی

کسب و کار اجتماعی

مدیریت تحول و تغییر

مدیریت دانش و تجربه

هوش تجاری مدیران

رفتار و فرهنگ سازمانی

اصول و فنون مذاکره

استراتژی ، برنامه ریزی و مدیریت تصمیم

مدیریت نوین کسب و کار

فروش ، بازاریابی ، مذاکره فروش

مدیریت فناوری و کنترل جریان اطلاعات

توسعه فردی و سرمایه های انسانی