���������� 


آموزش های سازمانی

مفتخر به اجرا،ارائه و انجام :
  • برگزاری دوره های هوش تجاری مدیران ، کارآفرینی ، مدیریت نوین کسب و کار ، کسب و کار اجتماعی ، معماری تصمیم در دانشگاه یزد / جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا / آلتین / اکسین فارما
  • برگزاری دوره های مذاکره فروش ، رفتار سازمانی ، فروش و بازاریابی در مجموعه های راگا ، سراماس گستر ، ایساتیس مداوا ، شتابدهنده هوسا

خلاقیت و حل مسئله

مدیریت منابع انسانی

چابک سازی واحدهای پشتیبانی

دوره حقوقی ویژه مدیران ارشد و غیر حقوقی

دوره مالی ویژه مدیران ارشد و غیر مالی

کسب و کار اجتماعی

مدیریت تحول و تغییر

مدیریت دانش و تجربه

هوش تجاری مدیران

رفتار و فرهنگ سازمانی

اصول و فنون مذاکره

استراتژی ، برنامه ریزی و مدیریت تصمیم

مدیریت نوین کسب و کار

فروش ، بازاریابی ، مذاکره فروش

مدیریت فناوری و کنترل جریان اطلاعات

توسعه فردی و سرمایه های انسانی